ஜோதிடத்தில் ஒருவர் பிறந்த திகதியை வைத்து பொருத்தம் பார்த்து, எந்த திகதியில் பிறந்த பெண்ணை திருமணம் செய்தால் அவர்களின் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை பற்றி கூறிவிடலாம்.

1, 10, 19, 28- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 3, 4, 5, 6, 8 ஆகிய திகதிகளில் பிறந்தவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். இவர்கள் 1-ம் எண்ணில் பிறந்த பெண்களை தவிர்ப்பது நல்லது.

மேலும் இவர்களுடைய திருமணத் திகதி 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24 ஆகிய திகதிகளிலும், கூட்டு எண் 1 அல்லது 6 போன்ற திகதிகளில் கூட திருமணம் செய்து கொள்வது நல்லது.

2, 11, 20, 29- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 1, 3, 5, 6, 7 ஆகிய எண்களில் பிறந்த பெண்கள் ஏற்றவர்கள். ஆனால், 8 அல்லது 9 எண் உடைய பெண்களை மட்டும் திருமணம் செய்யக் கூடாது.

இவர்கள் தங்களது திருமணங்களை 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 7, 16, 25 ஆகிய திகதிகளிலும், மற்றும் 1, 6, 7 ஆகிய எண்கள் கூட்டு எண்களாக வரும் தினங்களிலும் திருமணம் செய்து கொள்வது நல்லது.

3, 12, 21, 30- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 2, 3, 9 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களைத் திருமணம் செய்து கொண்டால், வாழ்க்கைப் பயணம், இனிமையாக இருக்கும்.

4, 13, 22, 31- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 1, 5, 6, 8ஆகிய திகதிகளில் பிறந்த பெண்களை மணந்து கொண்டால் நல்ல திருமண வாழ்க்கை அமையும். இவர்கள் தங்களுடைய திருமணத்தை 1 அல்லது 6 எண் வரும் திகதிகளில் வைத்துக் கொள்வது சிறப்பு.

5, 14, 23- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 1, 2, 3, 6 பிறந்தவர்களை திருமணம் செய்யலாம். இவர்கள் திருமணம் செய்வதற்கு 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28 ஆகிய திகதிகளும், கூட்டு எண் 1, 9 வரும் திகதிகளும் உகந்தவை ஆகும்.

6, 15, 24- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 6, 9 எண்களில் பிறந்த பெண்ணை மணந்து கொண்டால், நல்ல திருமண வாழ்க்கை அமையும். 1, 4, 5, 3 ம் எண்ணில் பிறந்த பெண்ணை மணக்கக் கூடாது.

மேலும் இவர்களின் திருமணத் திகதி 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 18, 27 ஆகிய திகதிகளிலும், கூட்டு எண் 1, 6, 9 வரும் திகதிகளிலும் செய்து கொள்வது மிகுந்த நன்மை கிடைக்கும்.

7, 16, 25- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 1, 2, 5, 6 ஆகிய திகதிகளில் பிறந்த பெண்களால் மிகவும் இனிய இல்லறம் அமையும். இவர்கள் 8-ம் திகதி பிறந்தவர்களை மணக்கக் கூடாது. இவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளும் நாட்களின் எண்கள் 1, 2, 6 வருவது சிறந்தது.

8, 17, 26- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்கள் 1, 4 ஆகிய திகதிகளில் பிறந்த பெண்களே ஏற்றவர்கள். ஆனால் இவர்கள் 8-ம் எண்வரும் பெண்ணை மட்டும் திருமணம் செய்யக் கூடாது.

2, 7 ஆகிய கூட்டு எண் வரும் பெண்களைத் தவிர்த்து விடுவது நல்லது. இவர்கள் கூட்டு எண் 1, 6 வரும் திகதிகளில் திருமணம் செய்து கொள்வது மிகவும் நல்லது.

9, 18, 27- ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்

இவர்களுடைய நட்பு எண்களான 3, 5, 6, 9 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டால், இவர்களுக்கு ஆனந்தமான திருமண வாழ்க்கை அமையும்.

இவர்கள் கூட்டு எண் 2, 8 வரும் பெண்களையும் திருமணம் செய்யக் கூடாது. இவர்களின் திருமணத் திகதி கூட்டு எண் 3, 6, 9, 1 ஆகியவை வந்தால், குடும்ப வாழ்க்கை நன்றாக அமையும்.