நடிகை சஞ்சிதா செட்டி சமீபத்தில் சுச்சி லீக்ஸில் மாட்டியவர் இவர் தற்பொழுது ஒரு போட்டோ சூட் நடத்தியுள்ளார்.

1

Sanchita Shetty

2

Sanchita Shetty

3

Sanchita Shetty

4

Sanchita Shetty

5

Sanchita Shetty

6

Sanchita Shetty

7

Sanchita Shetty

8

Sanchita Shetty

9

Sanchita Shetty

10

Sanchita Shetty

11

Sanchita Shetty

12

Sanchita Shetty

13

Sanchita Shetty

14

Sanchita Shetty

15

Sanchita Shetty

16

Sanchita Shetty

17

Sanchita Shetty

18

Sanchita Shetty

19

Sanchita Shetty

20

Sanchita Shetty