காளி படத்தில் நடித்து வரும் அம்ரிதா லேட்டஸ்ட் போட்டோகள்.

Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
-Amritha-Aiyer
-Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer
Amritha-Aiyer