நூல் இழையில் ஆஸ்திரேலியாவின் சமன் செய்ய தவறிய இந்திய அணி!

Most wins across all International formats in a year:

cricket

38 Aus in 2003  , 37 Ind in 2017  ,  35 Aus in 1999