ஐசிசி பட்டில் வெளியிடு இந்தியாவின் நிலவரம்.

ICC Team Ranking:

Indian

No.1 Test: India,No.2 ODI: India,No.2 T20: India

ICC Batsman Ranking:

cricket

No.1 ODI: Kohli,No.1 T20I: Kohli,No.2 Test: Kohli