Producer: Karthik Vijayamani Lyrics : Karthik Rajan @ Karry Singer : Karthik Rajan @ Karry Choreographer : Karthik Rajan @ Karry Performed & Directed By : Karthik Rajan @ Karry D.O.P Dinesh Kumar Music : yuvaraj Chandran Editor : P K VFX : VENKY Art : Jai CO director : Madhu Executive manager : Bala .