பைரவா படம் பார்த்தவர்களின் கருத்து Bhairavaa Live Audience Response

Bhairavaa Live Audience Response

 

https://www.youtube.com/watch?v=WG3jDhDVeJE

https://twitter.com/LDR_Violence/status/819199910931099648