அடிச்சி கொல்லாமல் அன்போடு அணைத்த மிருகங்கள் , Animal saves another animal